PERSONDATAPOLITIK

T-Pemf klinikken behandler og opbevarer persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi vil her forklare på klar og overskuelig vis, hvordan T-Pemf klinikken behandler og beskytter dine personoplysninger. 

 

Indsamling og behandling af oplysninger 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.
Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. 

 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger 

 • Kontaktoplysninger 
 • Personnummer 
 • Personfølsomme oplysninger 
 • Helbredsoplysninger 
 • Hvis aktuelt etniske eller religiøse oplysninger, for at kunne understøtte kulturelle eller religiøse behov 
 • Sociale forhold 

 

Særligt om personfølsomme oplysninger 

T-Pemf klinikken behandler personfølsomme oplysninger om dig med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt.
Hos T-Pemf klinikken har sundhedspersonale og administrativt personale kun adgang til dine person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i dit forløb eller bidrager til dokumentation, administration eller fakturering af dit forløb. 

For at beskytte dine personoplysninger mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem har vi truffen en række foranstaltninger: 

 • Fastlagt procedure for tildeling af adgangsrettigheder til medarbejde, der behandler dine personoplysninger 
 • Kryptering af datatransmission og lagring 
 • IT-systemer med adgangsstyring baseret på bruger Id og personligt password 
 • Procedurer og politiker for behandling og kommunikation af persondata 

 

Kontaktoplysning på dataansvarlige 

T-Pemf klinikken er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Camilla Stokholm Bjørkmann
Adresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg
Telefonnr.: 30763777
Mail: csb@t-pemfklinikken.dk 

 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et samtykke indhentet af din kommune, pensionsselskab eller forsikringsselskab. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevet i samtykket indhentet af din kommune, pensionsselskab eller forsikringsselskab. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke personoplysninger uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

 • Alle personoplysninger i patientjournalen bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Det betyder, at din journal opbevares i min. 10 år efter sidste notat. 
 • Vi opbevarer relevante personoplysninger i 5 år plus indeværende år, jf. “Bogføringsloven”. 
 • Alle andre oplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til. opbevares i lukket journalsystem på dedikeret server. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
 • Retten til indsigelse Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. 

 

Velkommen til Danmarks
første T-PEMF klinik, ny
behandlingsmetode til
refraktær depression.

Facebook:TPemfklinikkenInstagram:TPemfklinikken

Copyright 2018 t-pemfklinikken.dk. All rights reserved.